Unreached of Day: Today

Dong, Southern in China
Population
1,263,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Dong, Southern in China

The Dong love to stage bullfights. Every Dong village raises its own bull. "As the bulls lock horns and clash and strain to topple each other, the Dong cheer on their favorite beasts and toast them in fiery mao tai [whisky]." The Dong are a highly animistic people who worship a host of demons and gods. They make annual offerings to the spirits of their village, homes, and crops. Ancestral altars are also found in the main room of most homes.

Ministry Obstacles

Knowing and resting in Christ requires faith, and may be especially difficult for people long bound by fear of spirits.

Outreach Ideas

Pray for the Lord to raise up a strong disciple making movement to saturate the hearts and minds of this people group.

Pray for the Followers of Christ

The China Inland Mission commenced work among the Dong around 1910. In the 1930s missionaries from Liuzhou in Guangxi traveled to northern Guangxi and won 80 Southern Dong to Christ near Fuluh Township. In 1998 one ministry led several of this group to Christ. They returned to their village and started a house fellowship of 40 people. Pray for the growth of these believers, in maturity and in numbers.

Pray for the Entire People Group

Pray the Southern Dong will be delivered from the fear of spirits.

Scripture Focus

"The people who walk in darkness, will see a great light; Those who live in a dark land, the light will shine on them." Isaiah 9:2

Dong, Sur en la China

A los dong les encantan las corridas de toros. Cada aldea dong cría su propio toro. "Mientras los toros chocan sus cuernos y luchan por derrocarse el uno al otro, los dong aclaman a sus bestias favoritas y hacen brindis con el ardiente mao tai [whisky]." Los dong son una etnia muy supersticiosa que adora a una multitud de dioses y demonios. Hacen ofrendas anuales a los espíritus de su pueblo, sus casas y sus cultivos. También se pueden encontrar altares ancestrales en la sala principal de la mayoría de los hogares.

Obstáculos para el Ministerio

Conocer a Cristo y confiar en Él requiere de fe, y puede ser especialmente difícil para esta etnia que siempre ha sido atada por el temor de los espíritus.

Ideas para el Ministerio

Tal vez los seguidores actuales de Cristo en medio de esta etnia se vuelvan lo suficientemente fuerte como para llevar la buenas nuevas de Jesús a toda la comunidad dong. Ore por esto.

Ore por los Seguidores de Cristo

La Misión al Interior de la China (hoy, OMF) comenzó a trabajar entre los dong en 1910. En la década de 1930 los misioneros de Liuzhou, en Guangxi, viajaron al norte de Guangxi y 80 dong sur vinieron a Cristo cerca del municipio de Fuluh. En 1998, un ministerio pudo ver a varios de este grupo venir a Cristo. Regresaron a su pueblo y comenzaron una iglesia en casa de 40 personas. Ore por el crecimiento en la madurez y en número de estos creyentes.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los dong sur sean rescatados de la tiranía de la superstición.

Texto Bíblico

"Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra." Números 14:21

Dong, Southern중국

Dong 종족은 소싸움을 즐겨봅니다. 모든 Dong 마을에서는 황소를 키웁니다. "황소들이 뿔을 맞대고 상대편을 쓰러뜨리려 억센 힘을 과시하는 옆에서, Dong 부족들은 선호하는 황소를 응원하며 마오타이주를 따르며 건배합니다" 이들 Dong 부족은 매우 미신적으로, 다수의 악마와 신들을 숭배합니다. 그들의 마을, 가정, 작황의 영(spirit)들에게 매년 제사를 드립니다. 대부분 가정의 안방에 조상 대대로 내려오는 제단이 있습니다.

선교 장애 요인

그리스도를 알고 그 안에 거한다는 것은 믿음이 필요하며, 하늘의 영들에 대한 두려움으로 사로잡힌 사람들에게는 특히 어려울 수 있습니다.

전도 방법 제안

이 부족 안에서 그리스도를 따르는 사람들이 더욱 강해져서 모든 Dong 종족에게 예수님의 좋은 소식을 전할 수 있을 것입니다. 이것을 위해 기도합시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

중국 내지 선교회(China Inland Mission)는 1910년경부터 Dong 종족 가운데에서 사역하고 있습니다. 1930년대에는 Liuzhou와 Guangxi 지역의 선교사들이 북쪽 Guangxi를 여행하며 Fuluh 마을 근처에서 80명의 남부 Dong 사람들을 얻었습니다. 1998년에는 한 선교사가 이들 중 일부를 그리스도께 인도했습니다. 이들은 마을로 돌아가서 40명 정도의 가정 교회를 시작했습니다. 이들 신자들의 숫자와 성숙도의 성장을 위해 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

남부 Dong 종족이 미신의 폭정에서 구원받을 수 있도록 기도합시다.

성경 말씀

"그러나 진실로 나의 사는 것과 여호와의 영광이 온 세계에 충만할 것으로 맹세하노니" 민수기 14:21

Dong do sul na China

Os Dongues amam as touradas. Cada vilarejo Dong cria seu próprio touro. "Como os chifres de touros de bloqueio e se chocam e esforço para derrubar o outro, a alegria Dong sobre seus animais favoritos e brindam com aguardente tai [whisky]." O Dong são um povo muito supersticioso que adoram uma multidão de demônios e deuses. Eles fazem oferendas anuais para os espíritos de sua aldeia, casas e culturas. Altares ancestrais também são encontrados na sala principal da maioria das casas.

Obstáculos ao Ministério

Conhecer e descansar em Cristo exige fé, e pode ser muito difícil para as pessoas muito oprimidas pelo medo dos espíritos.

Idéias ao Ministério

Talvez os atuais seguidores de Cristo no meio deste povo se tornarão fortes o suficiente para levar as boas novas de Jesus a todos da comunidade Dong. Ore por isso.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

A Missão " China Inland Mission" iniciou o trabalho entre os Dong em torno de 1910. Na década de 1930 missionários de Liuzhou, no Guangxi, viajaram para o norte do Guangxi e ganharam 80 Dong do sul para Cristo, perto de Fuluh Township. Em 1998 um ministério levou vários deste povo a Cristo. Estas pessoas voltaram para seu vilarejo e iniciaram uma casa de comunhão com 40 pessoas. Ore pelo crescimento destes crentes, em maturidade e em número.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que as pessoas do Dong do Sul se libertem da tirania da superstição.

Foco Escritura

"Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra." Números 14:21

Dong, SouthernChina

Người Dong thích tổ chức những trận đấu bò. Dân trong các làng của người Dong đều tự nuôi bò đực. "Khi các con bò đực khóa sừng nhau, húc nhau và ráng sức đẩy nhau ngã, người Dong cổ vũ cho con vật yêu thích của họ và nâng ly rượu mao tai cay nồng [whisky] chúc mừng chúng". Người Dong hết lòng theo bái vật giáo. Họ thờ vô số quỷ dữ và thần linh. Hằng năm họ dâng của lễ cho thần làng, thần gia đình và thần mùa màng. Đa số họ đặt bàn thờ tổ tiên ở phòng chính của nhà mình.

Những khó khăn trở ngại

Xin Chúa cho người Dong có đức tin nơi Ngài vì lâu nay họ bị trói buộc trong nỗi sợ thần linh nên họ khó lòng tin nhận Chúa Giê-xu và an tâm về sự cứu chuộc của Ngài.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Mong rằng các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Dong hiện nay đủ mạnh mẽ để đem Tin Lành của Chúa Giê-xu đến cho toàn bộ cộng đồng của mình. Xin Chúa giúp họ thực hiện công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hội Truyền giáo Trung Hoa Nội địa bắt đầu truyền bá Phúc Âm cho người Dong vào khoảng năm 1910. Trong những năm 1930 các nhà truyền giáo từ thành phố Liễu Châu ở Quảng Tây đi đến miền bắc Quảng Tây và đưa dẫn 80 người Dong Nam Trung Quốc sống gần thành phố nhỏ Fuluh tin Chúa Cứu Thế. Năm 1998, sau một buổi truyền giảng có nhiều người Dong tin Chúa Cứu Thế, họ trở về làng và thành lập một thông công tại nhà riêng với 40 người. Xin Chúa giúp họ ngày càng vững vàng trong đức tin và hiểu biết lẽ thật Kinh Thánh. Xin Chúa cho có thêm nhiều người tin Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giải thoát người Dong Nam Trung Quốc khỏi nỗi sợ hãi thần linh.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui-mừng trước mặt Chúa, như vui-mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo-vui trong lúc chia của cướp." Ê-sai 9:2

Dong du Sud de Chine

Les dongs aiment les combats de taureaux. Chaque village élève ces propres taureaux. « Pendant que les cornes s’entrechoquent les unes contre les autres, les dongs applaudissent en pariant sur leurs bêtes favorites et levant le toast fièrement avec le Whisky local appelé mao tai ». Les dongs sont foncièrement animistes et adorent plusieurs démons et de dieux. Ils offrent chaque année des sacrifices aux esprits de leur village, de leurs maisons et pour leurs cultures. Des autels ancestraux sont visibles dans la pièce principale de la plupart des maisons.

Obstacles du Ministère

La connaissance et le repos en Christ exige la foi et peut-être difficile pour un peuple longtemps lié par la crainte des esprits maléfiques.

Idées de Sensibilisation

Prions pour que le Seigneur suscite un solide mouvement de formation de disciples pour saturer les cœurs et les esprits de ce peuple.

Priez pour les Disciples du Christ

La “China Inland Mission” a commencé un travail parmi les Dongs depuis les années 1910. Dans les années 1930 des missionnaires en provenance de Liuzhou dans le Guangxi ont visités le nord Guangxi et ont gagnés au Seigneur près du canton Fuluh, 80 Dongs. En 1998 un groupe de missionnaires a conduit plusieurs groupes au Christ. Ils sont alors retournés dans leur village et ont commencés une église de maison rassemblant 40 personnes. Prions pour la croissance en maturité et en nombres de ces croyants.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Prions pour les dongs du sud afin qu’ils soient délivrés de la peur des esprits maléfiques.

Centre d’Écriture

Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie; elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Ésaïe 9:2

Dong, Südliche in China

Die Dong lieben es, Stierkämpfe zu veranstalten. Jedes Dong-Dorf zieht seinen eigenen Stier auf. "Während die Bullen Hörner sperren und aufeinander prallen und sich anstrengen, um sich gegenseitig zu stürzen, jubeln die Dong ihren Lieblingstieren zu und stoßen sie in feurigem Mao Tai [Whisky] an." Die Dong sind ein sehr animistisches Volk, das eine Vielzahl von Dämonen und Göttern verehrt. Sie machen den Geistern ihres Dorfes, ihrer Häuser und ihrer Ernte jährliche Opfergaben. Ahnenaltäre befinden sich auch im Hauptraum der meisten Häuser.

Hindernisse für den Dienst

Das Wissen und Ausruhen in Christus erfordert Glauben und kann für Menschen, die lange Zeit Angst vor Geistern hatten, besonders schwierig sein.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Beten Sie, dass der Herr einen starken Jünger erweckt, der Bewegung macht, um die Herzen und Gedanken dieser Volksgruppe zu sättigen.

Bete für die Nachfolger Christi

Die China Inland Mission nahm um 1910 ihre Arbeit unter den Dong auf. In den 1930er Jahren reisten Missionare aus Liuzhou in Guangxi nach Nord-Guangxi und gewannen 80 Süd-Dong an Christus in der Nähe der Gemeinde Fuluh. 1998 führte ein Dienst mehrere Mitglieder dieser Gruppe zu Christus. Sie kehrten in ihr Dorf zurück und gründeten eine Hausgemeinschaft von 40 Personen. Beten Sie für das Wachstum dieser Gläubigen, in der Reife und in der Anzahl.

Bete für die gesamte Volksgruppe

Betet, dass der südliche Dong von der Angst vor Geistern befreit wird.

Schlüsselvers

Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Jesaja 9:2

Full profile