Unreached of Day: Today

Qazi in India
Population
725,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Qazi in India

The Qazi community derives their name from the term qadi which means "judge." They have a tradition of being the religious leaders or imams among Muslim people groups. The Qazi are skilled in art of Islamic religious rites and tend to perform the traditional ceremonies for the greater Muslim community. They perform the birth, purification, marriage, death and burial rites. The Qazi are 100 percent Sunni Muslims. In India they are concentrated in the eastern state of Bihar.

Ministry Obstacles

It is very hard for people who have been given high status by a religious community to put their faith in a Savior. That indicates that they have spiritual needs that are unmet.

Outreach Ideas

It will take someone with excellent people skills and theological training to make contact with the Qazi community. They will have to find those who are spiritually hungry enough to hear the stories of Jesus and respond to them by telling others.

Pray for the Followers of Christ

There are no followers of Christ among this influential Muslim community. If any of them turn their hearts to the Lord, they can be used of Him to lead thousands of Muslims to Him as well if they do it in a sensitive manner. Pray to this end.

Pray for the Entire People Group

* Pray for a "Book of Acts" type of movement to Christ among the Qazi community.
* Pray for Holy Spirit anointed believers from the Qazi people to change their society from within.
* Pray for a movement in which the Holy Spirit leads and empowers Qazi disciples to make more disciples.

Scripture Focus

"All the nations will be gathered before Him; and He will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats." Matthew 25:32

Qazi en la India

La comunidad qazi deriva su nombre del término qadi que significa "juez". Tienen una tradición de ser los líderes religiosos o imanes entre los grupos étnicos musulmanes. Los qazi son expertos en el arte de los ritos religiosos islámicos y tienden a realizar las ceremonias tradicionales para la gran comunidad musulmana. Realizan los ritos de nacimiento, purificación, matrimonio, muerte y entierro. Los qazi son 100 por ciento musulmanes sunitas. En India se concentran en el estado oriental de Bihar.

Obstáculos para el Ministerio

Es muy difícil para las personas a quienes una comunidad religiosa les ha otorgado un alto estatus poner su fe en un Salvador. Eso indica que tienen necesidades espirituales insatisfechas.

Ideas para el Ministerio

Se necesitará alguien con excelentes habilidades con gente y capacitación teológica para establecer contacto con la comunidad qazi. Tendrán que encontrar a aquellos que tengan el hambre espiritual suficiente para escuchar las historias de Jesús y responderles contándoles a los demás.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay seguidores de Cristo entre esta influyente comunidad musulmana. Si alguno de ellos vuelve sus corazones al Señor, pueden ser utilizados por Él para guiar a miles de musulmanes también a Él si lo hacen de una manera sensible. Ora por este fin.

Ore por toda la Etnia

* Ore por un movimiento de tipo "Libro de los Hechos" hacia Cristo entre la comunidad qazi.
* Ore por los creyentes ungidos del Espíritu Santo de los qazi para que cambien su sociedad desde adentro.
* Ore por un movimiento en el que el Espíritu Santo lidere y capacite a los discípulos qazi para que hagan más discípulos.

Texto Bíblico

"Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos." Mateo 25:32

Qazi인도

콰지(Qazi) 공동체는 "판사"를 의미하는 코디(qadi)라는 용어에서 이름을 따왔습니다. 그들은 무슬림 종족 사이에서 종교 지도자 또는 이맘의 전통을 가지고 있습니다. 콰지족은 이슬람 종교 의식에 능통하며 더 큰 무슬림 공동체를 위한 전통 의식을 수행하는 경향이 있습니다. 그들은 탄생, 정화, 결혼, 죽음 및 장례 의식을 수행합니다. 콰지곡은 100 % 수니파 무슬림입니다. 인도에서는 동부 비하르 주에 집중되어 있습니다.

선교 장애 요인

종교 공동체에서 높은 지위를 받은 사람들이 구세주를 믿는 것은 매우 어렵습니다. 그것은 충족되지 않은 영적 필요가 있음을 나타냅니다.

전도 방법 제안

콰지 공동체와 접촉하려면 뛰어난 인적 기술과 신학 훈련을 받은 사람이 필요합니다. 그들은 예수님의 이야기를 듣고 다른 사람들에게 말해 응답할 만큼 영적으로 배고픈 사람들을 찾아야 할 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 영향력 있는 무슬림 공동체에는 그리스도를 따르는 사람이 없습니다. 그들 중 누구라도 마음을 주님께로 돌릴 경우, 민감한 방법으로 그렇게 한다면 수천 명의 무슬림을 그분께로 인도하는데 사용될 수 있습니다. 이를 위해 기도해 주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 콰지 공동체 가운데 "사도 행전"과 같은 역사가 일어나도록 기도해 주세요.

* 성령의 기름 부음 받은 콰지족의 신자들이 그들의 사회를 내부에서부터 변화시키도록기도해 주세요.

* 성령 께서 콰지 제자들이 더 많은 제자를 삼도록 인도하고 능력을 부여하는 운동을 위해 기도해주세요.

성경 말씀

모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 마태복음 25:32

Qazi na Índia

A comunidade Qazi tem seu nome derivado do termo qadi que significa "juiz". Eles têm uma tradição de serem líderes religiosos ou Imãs entre os grupos de pessoas muçulmanas. Os Qazi são hábeis na arte dos ritos religiosos islâmicos e tendem a realizar as cerimônias tradicionais para a grande comunidade muçulmana. Eles realizam os rituais de nascimento, purificação, casamento, morte e funerais. Os Qazi são 100% muçulmanos sunitas. Na Índia estão concentrados no estado oriental de Bihar.

Obstáculos ao Ministério

É muito difícil para pessoas que têm usufruído de alto status como comunidade religiosa, depositar sua fé em um Salvador. Isso indica que eles têm necessidades espirituais que não são atendidas.

Idéias ao Ministério

Será preciso alguém com excelentes habilidades pessoais e treinamento teológico para fazer contato com a comunidade Qasi. Eles terão que encontrar aqueles que têm fome espiritual suficiente para ouvir as histórias de Jesus e a responder, contando a outros.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há seguidores de Cristo entre esta influente comunidade muçulmana. Se alguns deles voltarem os corações ao Senhor, poderão ser usados por Ele para levar milhares de muçulmanos a Ele também, se o fizerem de uma maneira sensível. Ore por isso.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por um movimento para Cristo tipo "Livro de Atos" entre a comunidade Qasi.
* Ore para o Espírito Santo ungir os crentes do povo Qasi para mudarem sua sociedade de dentro para fora.
* Ore por um movimento no qual o Espírito Santo conduza e capacite os discípulos Qasi a fazerem mais discípulos.

Foco Escritura

"E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas." Mateus 25:32

QaziIndia

Cộng đồng người Qazi lấy tên của họ từ thuật ngữ qadi có nghĩa là "thẩm phán". Họ có truyền thống là những người lãnh đạo tôn giáo hoặc những người hướng dẫn các buổi cầu nguyện của người Hồi giáo. Người Qazi có tài trong nghệ thuật Hồi giáo và thường thực hiện các nghi lễ truyền thống cho cộng đồng Hồi giáo. Họ cử hành các nghi lễ liên hệ đến việc sinh nở, thanh tẩy, thành hôn, tang chế và chôn cất. Người Qazi 100 phần trăm là người Hồi giáo Sunni. Ở Ấn Độ, họ sống tập trung ở miền đông tiều bang Bihar.

Những khó khăn trở ngại

Rất khó cho những những người được một cộng đồng tôn giáo giao cho địa vị cao như người Qazi hạ mình đặt niềm tin vào Đấng Cứu Rỗi. Điều này cho thấy họ có nhu cầu thuộc linh chưa được đáp ứng.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần nhân sự có ân tứ trong việc liên hệ với người khác, và có nền tảng thần học vững chắc để tiếp cận với người Qazi. Họ sẽ phải tìm những người đói khát thuộc linh sẵn lòng nghe những câu chuyện về Chúa Giê-xu và phản hồi bằng cách chia sẻ những câu chuyện đó với những người khác.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Không ai tin Chúa Giê-xu trong cộng đồng Hồi giáo có nhiều ảnh hưởng này. Nếu có ai giữa vòng họ hướng lòng về Chúa, họ cũng có thể được Ngài sử dụng để dẫn dắt hàng ngàn người Hồi giáo khác đến với Ngài nếu họ làm điều đó một cách tế nhị. Cầu nguyện để việc này sẽ xảy ra.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho một phong trào đến với Chúa Giê-xu như đã xảy ra trong "Sách Công vụ Các Sứ đồ" cũng sẽ xảy ra trong cộng đồng người Qazi.
* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh xức dầu các tín hữu Cơ đốc Qazi để thay đổi xã hội của họ từ bên trong.
* Cầu nguyện cho một phong trào trong đó Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt và ban quyền năng cho các môn đồ người Qazi để môn độ hoá nhiều người khác.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra;" Ma-thi-ơ 25:32

Qazi d' Inde

La communauté kazi tire son nom du terme kadi qui signifie « juge ». Ils ont pour tradition d’être les chefs religieux ou les imams chez les groupes musulmans. Les Kazi sont compétents en matière de rites religieux islamiques et s’occupent d’accomplir les cérémonies traditionnelles pour la communauté musulmane dans son ensemble. Ils accomplissent les rites de naissance, de purification, de mariage, de mort et d’enterrement. Les Kazi sont à 100 % des musulmans sunnites. En Inde, ils sont concentrés à l’est dans l’état du Bihar.

Obstacles du Ministère

Il est très difficile pour des gens qui ont reçu un statut élevé par une communauté religieuse de placer leur foi dans un Sauveur. Cela indiquerait qu’ils ont des besoins spirituels non satisfaits.

Idées de Sensibilisation

Il faudra des gens avec des qualités relationnelles et une formation théologique excellentes pour établir le contact avec la communauté kazi. Ils devront trouver ceux qui ont une faim spirituelle assez grande pour qu’ils écoutent les histoires de Jésus et

Priez pour les Disciples du Christ

Il n’y a aucun disciple de Christ parmi cette communauté musulmane influente. Si l’un d’entre eux tourne son cœur vers le Seigneur, Il pourra l’utiliser pour amener des centaines de musulmans vers Lui, s’il le fait avec sensibilité. Prions pour cela.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Prions pour un mouvement vers Christ du type “Livre des Actes” parmi la communauté kazi.
*Prions pour que des croyants oints du Saint-Esprit dans la communauté kazi changent leur société depuis l’intérieur.
*Prions pour un mouvement dans lequel le Saint-Esprit conduit et qualifie les disciples kazi pour qu’ils fassent plus de disciples.

Centre d’Écriture

Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 25:32

Qazi in Indien

Die Qazi-Gemeinschaft leitet ihren Namen von dem Begriff Qadi ab, der ‘Richter' bedeutet. Sie haben die Tradition religiöse Führer oder Imame unter muslimischen Volksgruppen zu sein. Die Qazi beherrschen die Kunst der islamischen religiösen Riten und versuchen die traditionellen Zeremonien für die grössere muslimische Gemeinschaft durchzuführen. Sie führen die Geburts-, Reinigungs-, Heirats-, Todes- und Bestattungsrituale durch. Die Qazi sind zu 100 Prozent sunnitische Muslime. In Indien leben sie konzentriert in dem östlichen Bundesstaat Bihar.

Hindernisse für den Dienst

Es braucht jemanden mit ausgezeichneten sozialen Fähigkeiten und theologischer Ausbildung um mit der Qazi-Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Sie müssen diejenigen finden die geistlich hungrig genug sind um die Geschichten von Jesus zu hören und darauf antworten werden indem sie anderen davon erzählen werden.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Es ist sehr schwer für Menschen, denen von einer religiösen Gemeinschaft ein hoher Status verliehen wurde, auf einen Erlöser zu vertrauen. Das zeigt an dass sie geistliche Bedürfnisse haben die nicht erfüllt werden.

Bete für die Nachfolger Christi

In dieser einflussreichen muslimischen Gemeinschaft gibt es keine Nachfolger Christi. Wenn einige von ihnen ihre Herzen dem Herrn zuwenden werden, kann der Herr sie auch dazu gebrauchen um Tausende von Muslimen zu ihm zu führen, wenn sie dies auf sensibele Weise tun werden. Betet zu diesem Zweck.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Betet für eine Art ‘Apostelgeschichte'-Bewegung zu Christus in der Qazi-Gemeinschaft.
* Betet für vom Heiligen Geist gesalbte Gläubige des Qazi-Volkes die ihre Gesellschaft von innen heraus ändern werden.
* Betet für eine Bewegung in der der Heilige Geist die Qazi-Jünger führt und ermächtigt mehr Jünger zu machen.

Schlüsselvers

und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet Matthäus 25:32

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.